SBA

Att bedriva ett SBA är idag ett lagkrav.

I Lagen om Skydd mot Olyckor (LSO 2003:778) står det.

2 §   Ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar skall i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.

Det innebär att ni ska ha

- Ett brandskydd, anpassat efter era lokaler och er verksamhet.

- En plan för hur en eventuell utrymning skall ske.

- Årligt underhåll av det fysiska brandskyddet, (såsom brandsläckare, brandlarm, rökluckor, med mera).

- Ett fungerande system för att själva utföra regelbundna egenkontroller Egenkontrollerna är till för att säkerställa att ni säkert kan ta er ut, att utrustningen fungerar och att era utrymningsvägar är fullt synliga.

- Personalen skall regelbundet utbildas i brand och HLR. En välutbildad personal har större möjlighet att agera lugnt och systematiskt vid ett eventuellt tillbud.

- Det skall finnas en organisation där ansvaret för brandskyddet är dokumenterat, där alla vet sin roll och där de har fått de verktyg som krävs för att utföra den rollen.
sba-brandkonsult

Vi erbjuder ett webbverktyg för att enkelt kunna sköta ert SBA.

Ni får ett system som kan användas från både telefon och dator. Systemet är enkelt även för dem som inte är vana vid datorer. Arbetet är sparat på en server, med ett backupsystem. Ni har ett säkert bevis på att ert brandskydd är korrekt skött.

Detta ingår:
Uppbyggnad av vårt webbverktyg, vi lägger även över eventuellt befintlig information.
Vi gör en fullständig genomgång av era lokaler och er verksamhet (Vi ser bland annat över funktionen på era branddörrar. Gör en okulär översyn av era brandceller. Ser över era utrymningsvägar. Kontrollerar att ni har korrekt skyltning. Att brandsläckare finns, är av rätt typ har rätt placering. Status på brandlarm osv).
Vi upprättar ett enkelt egenkontrollsschema, där vi numrerar upp ert brandskydd.
Vi ger er en genomgång i hur en egenkontroll skall genomföras. Vi ser gärna ni är minst två personer, som är med på denna genomgång. Detta för att inte tappa brandskyddet vid eventuella sjukdomar eller byte av tjänster.
Ni får påminnelser kvartalsvis via mejl när egenkontrollerna skall utföras (påminner flera gånger via mejl och telefon).
Ibland genomför räddningstjänsten tillsyn, för att säkerställa att lagen följs. Vi har möjlighet att vara med ute på plats, som stöd för er.
Kontakta oss för gärna mer information på info@goteborgsbrandkonsult.se
A man using a carbon dioxide fire extinguisher to fight a fire.
© 2023 Göteborgs Brandkonsult AB. Alla rättigheter förbehållna.